PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

 

e-ISSN 2231-8534
ISSN 0128-7702

Home / Special Issue / JSSH Vol. 32 (S2) 2024 / JSSH(S)-1556-2024

 

Representasi Hubungan Etnik dalam Novel Remaja dari Perspektif Etika Sosiobudaya

Maznida Mahadi, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali dan Mardian Shah Omar

Pertanika Journal of Social Science and Humanities, Volume 32, Issue S2, December 2024

DOI: https://doi.org/10.47836/pjssh.32.S2.02

Keywords: Etika, etnik, novel remaja, multikultural, sosiobudaya

Published on: 28 May 2024

Novel remaja sering memerihalkan keunikan hubungan etnik, kepentingan, dan isu sejagat yang dihadapi oleh masyarakat multikultur di seluruh dunia. Pemerihalan ini memerlukan penerokaan khusus untuk meneliti sejauh mana novel remaja merepresentasikan hubungan etnik. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan etnik dalam novel-novel remaja dari perspektif etika sosiobudaya berlandaskan Teori Etika dalam Sastera. Kajian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif. Analisis dan kajian ditumpukan kepada identiti dan latar sosiobudaya, hubungan antara kaum dan fenomena sosiobudaya yang terdapat dalam novel-novel remaja terpilih, iaitu novel Ayah, Nyanyian Musim Rusuh dan Nanyang. Hasil kajian menunjukkan bahawa novel-novel remaja terpilih memainkan peranan penting dalam memperkenalkan hubungan etnik kepada pembaca remaja. Kajian juga membuktikan pemahaman tentang budaya masyarakat dalam novel remaja tidak hanya menyumbang kepada pembangunan literasi remaja, tetapi juga memperluaskan horizon kebudayaan remaja dan membantu memupuk pemikiran kritis dan menyemai semangat muhibah. Kajian ini merumuskan bahawa novel remaja merupakan medium yang berpotensi menyalurkan pesanan etika tentang kepentingan memelihara hubungan etnik. Dicadangkan kajian lanjutan dilakukan ke atas bahan bacaan lain supaya cakupannya lebih komprehensif.

ISSN 0128-7702

e-ISSN 2231-8534

Article ID

JSSH(S)-1556-2024

Download Full Article PDF

Share this article

Recent Articles